Website Banner
 
ตัวอย่างแบบแปลนบ้านที่จะจัดส่งให้ท่าน 
                แบบบ้านของเราที่จะส่งให้่ท่านนั้นเป็นรูปแบบเอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่นแล้วแต่แบบ ซึ่งท่านสามารถนำไปประกอบการยื่นกู้เงินจากธนาคารได้   โดยแบบบ้านทุกแบบถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการนำจำหน่ายแล้วทุกแบบ
รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา
แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง(เอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่น) ประกอบไปด้วย
- รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน 
- แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร 
- แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้ 
- แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน 
- แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา 
- แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได 
- แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด 
- แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง
- แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
- แบบผังไฟฟ้า ประปา
- แบบขยายเสา

ตัวอย่างแบบบ้านแบบสถาปัตยกรรม


แบบโครงสร้าง
 
แบบระบบประปา-ระบบไฟฟ้าCurrent Pageid = 30